2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Формула частоты

При помощи частоты характеризуют колебания. В этом случае частота является физической величиной обратной периоду колебаний $(T).$

Частота, в этом случае — это число полных колебаний ($N$), совершающихся за единицу времени:

где $Delta t$ — время за которое происходят $N$ колебаний.

Единицей измерения частоты в Международной системе единиц (СИ) служат в герцы или обратные секунды:

Герц — это единица измерения частоты периодического процесса, при которой за время равное одной секунде происходит один цикл процесса. Единица измерения частоты периодического процесса получила свое наименование в честь немецкого ученого Г. Герца.

Частота биений, которые возникают при сложении двух колебаний, происходящих по одной прямой с разными, но близкими по величине частотами ($_1 и _2$) равна:

Еще одно величиной характеризующей колебательный процесс является циклическая частота ($_0$), связанная с частотой как:

Циклическая частота измеряется в радианах, деленных на секунду:

Частота колебаний тела, имеющего массу$ m,$ подвешенного на пружине с коэффициентом упругости $k$ равна:

Формула (4) верна для упругих, малых колебаний. Кроме того масса пружины должна быть малой по сравнению с массой тела, прикрепленного к этой пружине.

Для математического маятника частоту колебаний вычисляют как: длина нити:

где $g$ — ускорение свободного падения; $ l$ — длина нити (длина подвеса) маятника.

Физический маятник совершает колебания с частотой:

где $J$ — момент инерции тела, совершающего колебания относительно оси; $d$ — расстояние от центра масс маятника до оси колебаний.

Формулы (4) — (6) приближенные. Чем меньше амплитуда колебаний, тем точнее значение частоты колебаний, вычисляемых с их помощью.

Внутреннее сопротивление источника ЭДС

Дело все в том, что в аккумуляторе «спрятано» сопротивление, которое условно говоря, цепляется последовательно с источником ЭДС аккумулятора. Называется оно внутренним сопротивлением или выходным сопротивлением. Обозначается маленькой буковкой «r «.

Выглядит все это в аккумуляторе примерно вот так:

закон Ома для полной цепи

замкнутная цепь закон Ома для полной цепи

Итак, что у нас получается в чистом виде?

Закон Ома для полной цепи

Лампочка — это нагрузка, которая обладает сопротивлением. Значит, еще больше упрощаем схему и получаем:

Закон Ома для полной цепи

Имеем идеальный источник ЭДС, внутреннее сопротивление r и сопротивление нагрузки R. Вспоминаем статью делитель напряжения. Там говорится, что напряжение источника ЭДС равняется сумме падений напряжения на каждом сопротивлении.

падение напряжения закон Ома для полной цепи

На резисторе R падает напряжение UR , а на внутреннем резисторе r падает напряжение Ur .

Теперь вспоминаем статью делитель тока. Сила тока, протекающая через последовательно соединенные сопротивления везде одинакова.

Вспоминаем алгебру за 5-ый класс и записываем все то, о чем мы с вами сейчас говорили. Из закона Ома для участка цепи получаем, что

Читайте так же:
Что делать если айфон постоянно запрашивает пароль?

Закон Ома для полной цепи

Закон Ома для полной цепи

Закон Ома для полной цепи

формула закон Ома для полной цепи

Как найти R фізика?

Читання

Творчість

Меморіал

Здоров

Суспільство

Відкриття

Інформаційна культура

Нетикет

Куди звернутися, якщо.

Відомі фізики світу

Ернест Резерфорд

Ернест Резерфорд вважається видатним фізиком-експериментатором ХХ століття. Він поклав початок дослідженням у області ядерної фізики, адже відкриття Резерфордом атомних ядер являється основою всіх сучасних теорій будови атома. Його дослідження знайшли свій вихід у атомній зброї, атомній енергетиці та медицині. Його праці відомі на весь світ.

Альберт Ейнштейн

(1879-1955)

Видатний вчений-теоретик. Дослідив і вивів ряд основоположних фізичних законів. Склав і теоретично обґрунтував ряд законів що були покладені в основу квантової теорії і теорії броунівського руху. Заснував теорію відносності, у її основі лежать нові закони рухі, що відрізняються від класичних законів механіки. Вивів формулу взаємозв’язку маси і енергії ( E=mc 2 ) .

Фермі Енріко

(1901-1954)

Зробив важливі відкриття у фізиці та хімії. Вперше на практиці здійснив ланцюгову ядерну реакцію. За його безпосередньої участі створений перший атомний реактор. Працював у галузі експериментальної та теоретичної нейтронної фізики.

Петро Леонідович Капіца

Видатний радянський вчений-фізик та громадський діяч. Відомий своїми дослідженнями у галузі атомного ядра та фізики низьких температур. Нобелівська премія 1978 року за фундаментальні винаходи та відкриття у області фізики низьких температур.

Лев Давидович Ландау

Видатний радянський вчений. Працював над релятивістською квантовою механікою, вважався авторитетом у даній області фізики. Роботи вченого охоплюють майже всі сторони теоретичної фізики. Нобелівська премія 1962 року за основоположну теорію конденсування матерії, особливо рідкого гелію.

YouTube Video

Лев Давидович Ландау

Іван Пулюй

Ім’я Івана Пулюя гармонійно ввійшло в науку в середині XIX ст., щоб з новою силою довести світові, що українська земля славна не лише своїми поетами і художниками, а й винахідниками та науковцями.
Видатний електротехнік, знаменитий фізик і громадсько-політичний діяч, відомий вчений і патріот України Іван Пулюй народився 2 лютого 1845 р. в релігійній греко-католицькій родині з містечка Гримайлів, що на Тернопільщині.
Світова наукова громада знає професора Пулюя як визначного теоретика і експериментатора, автора багатьох неординарних наукових праць, оригінальних і цінних винаходів, загальновизнаного фахівця зі спорудження електростанцій, висококваліфікованого знавця стародавніх мов.

Іван Пулюй стояв біля витоків одного з найвизначніших досягнень людства – відкриття X-променів, що їх знаємо як рентгенівські, та отримав перші високоякісні світлини з їх застосуванням. Об’єктом
його уваги були також проблеми молекулярної фізики, дослідження властивостей та природи катодних променів. Ним опубліковано десятки статей і брошур, понад 50 наукових праць. У галузі електротехніки Іван Пулюй удосконалив технологію виготовлення ниток для освітлювальних ламп, першим дослідив неонове світло. Ряд промислово розвинених країн Європи запатентували запропоновану Іваном Пулюєм конструкцію телефонних станцій та абонентських апаратів. З участю
нашого земляка запущено ряд електростанцій на постійному струмі в Австро-Угорщині, а також першу в Європі – на змінному струмі.

Читайте так же:
Как настроить стандартные поля в ворде?

Досі залишається дискусійним питанням про відкриття рентгенівських променів. Якщо Рентгена знає нині весь світ, то ім’я Івана Пулюя тільки набуває розголосу. На думку науковців, внесок Рентгена
у дослідження X-променів є явно завищеним. Рентген надав значення тільки фактам, а не їх поясненню. Як не дивно, певний час він заперечував вивчення механізму явищ, у т. ч. й нововідкритих променів. Іван Пулюй досліджував мікроскопічні процеси на атомно-молекулярному
рівні.
Дослідники наукових здобутків Івана Пулюя стверджують, що вже через півтора місяця після першого повідомлення Рентгена і до появи його другої статті Пулюй подав другу ґрунтовну працю, присвячену вивченню X-променів, яка містить значно глибші, порівняно з Рентгеном, результати про природу та механізми виникнення цих променів.

Пулюєві рентгенограми мали вищу якість, ніж Рентгенові, і тривалий час залишалися неперевершеними за технікою виконання. Пулюй зробив перший знімок повного людського скелета. На думку вченого Ю. Гривняка, Рентген був знайомий з Пулюєм і проводив досліди з катодними трубками під його впливом. Чи не тут бере початок «випадкове» відкриття? Гельмут Ліндер у книзі «Картини сучасної фізики» відкриває, що шлях, яким Рентген прийшов до свого відкриття, є
загадковим.
Дослідники життя та діяльності Рентгена не залишили поза увагою і такий факт, пов’язаний з відкриттям X-променів: записи про свої спостереження він тримав у таємниці і заповідав спалити одразу після смерті. Що й було зроблено. Посилаючись на досліди своїх попередників у галузі газорозрядних процесів, Рентген ніколи не згадував Пулюя чи його трубки, хоч вони у той час були добре відомі серед науковців. Дослідники діяльності Івана Пулюя вважають його основоположником науки про рентгенівські промені.

А все ж таки, чому приховувалася інформація про доробок Пулюя у відкритті X-променів? На жаль, і вченим, і урядовцям упродовж довгого часу не хотілося, щоб український народ на прикладах своїх
представників науки міг усвідомити власну велич.
Але не тільки науковими дослідженнями вичерпується талант Івана Пулюя. Науково-популярні книги «Непропаща сила», «Нові і перемінні зьвізди» глибоко філософські, у них формується мета наукового пізнання як відкриття законів природи за допомогою досліду.
Іван Пулюй – прекрасний перекладач з оригіналів Біблії, Псалтиря, молитовників. Широко відома його активна позиція щодо захисту прав українського народу, його політичних свобод, рідної мови, велика організаційна культурно-просвітницька робота. Вчений створив фонд допомоги бідним українським студентам, що навчалися за кордоном, сприяв вирішенню проблем українських біженців під час Першої світової війни.

Читайте так же:
Как привязать AirPods к кейсу?

Велична постать Івана Пулюя і на громадській ниві. Ще гімназистом Пулюй засновує молодіжний гурток для вивчення і популяризації української історії та літератури. У студентські роки перекладає українською мовою підручник геометрії, пізніше виступає за створення українського університету у Львові, друкує статті на захист української мови. У роки Першої світової війни виступає за відродження української державності. За свідченням очевидців, Іван Пулюй знав 15 мов, у тому числі давні – грецьку і гебрайську.
Відкриття і праці, залишені ним, увійшли в історію світової науки.

Нині його ім’я займає чільне місце у переліку славетних діячів вітчизняної науки та культури. Помер видатний вчений та громадсько-політичний діяч Іван Пулюй 31 січня 1918 р. у Празі, де і похований.

Життя Івана Пулюя пройшло в основному за межами України.

Але помислами і добрими справами він залишався серед свого народу. Співпереживав за його долю, підносив його велич. Сьогодні ім’я вченого світової слави Івана Пулюя повертається із забуття як символ інтелектуальної могутності українського народу і орієнтир майбутніх звершень нашої держави.
Ім’ям Івана Пулюя названі вулиці у Києві, Дніпропетровську, Львові, Тернополі, Івано-Франківську, Дрогобичі та в рідному Гримайлові. Тернопільський національний технічний університет носить ім’я Івана Пулюя. НАН України раз на 2 роки присвоює премію ім. Івана Пулюя за особливі досягнення в галузі прикладної фізики.

25 січня 2010 р. Національним банком України була випущена ювілейна монета номіналом 5 гривень із зображенням українського фізика, а фізичні прилади, які використовував Іван Пулюй, зараз зберігаються в музеях університетів Відня, Парижа, Страсбурга, Лейпцига, Праги.

Заставний Ф. Іван Пулюй – великий патріот України. Малознані сторінки творчості / Ф. Заставний ; Львів. держ. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 1996. – 80 с.

Іван Пулюй. 1845–1918. Життєписно-бібліографічний нарис / Р. Гайда, Р. Пляцко ; відп. ред. О. Купчинський ; Наук. т-во ім. Т. Г. Шевченка. – Львів, 1998. – 286 с.

І. Пулюй ; збір, упоряд. О. М. Збожна. – Тернопіль : Воля, 2007. – 544 с.

Альберт Ейнштейн

140 років від дня народження

Альберт Ейнштейн (1879–1955)

Основним напрямом його досліджень були проблеми молекулярної фізики та термодинаміки, квантової властивості світла. Застосував ідеї про кванти для пояснення явища фотоефекту. Відкрив загальну теорію відносності.

Читайте так же:
Как узнать какая у меня Honda Dio?

Автор численних наукових праць. Був членом багатьох академій і наукових товариств, зокрема іноземним членом АН СРСР.

Цікаві факти про Енштейна (за статтею сайту cikavo.net):

1. Чи знаєте ви, що будучи в школі, Ейнштейн був самою непересічною особистістю? Він не вчився на «відмінно», не схоплював швидко матеріал, загалом, не робив нічого такого, що могло б видавати його здібності. Більше того, перебуваючи в колі своїх однолітків, він замикався в собі і був мовчазним. За що, власне, його і не полюбили.

2. Чи знаєте ви, що у Ейнштейна в арсеналі робочих засобів, були лише ручка, папір, чорнило і трубка для куріння? Ні про яку лабораторію, ні якими колбами з хімічними рідинами він не володів. Казав, що лише те, що у нього є потрібно для того, щоб думати. Решта ж, за словами Альберта, йому заважало. .

2. Чи знаєте ви, що будучи в школі, Ейнштейн був самою непересічною особистістю? Він не вчився на «відмінно», не схоплював швидко матеріал, загалом, не робив нічого такого, що могло б видавати його здібності. Більше того, перебуваючи в колі своїх однолітків, він замикався в собі і був мовчазним. За що, власне, його і не полюбили.

Видання позначені «*» знаходяться у фондах Державної бібліотеки України для юнацтва (електронний каталог).

*Альберт Эйнштейн // 100 великих кумиров ХХ века / И. А. Мусский. – Москва, 2007. – С. 28–34.

*Дереш Л. Любко Дереш про М. Гоголя, М. Твена, Н. Теслу, А. Ейнштейна, С. Кінга / Л. Дереш. – Київ : Грані-Т, 2007. – 72 с. – (Життя видатних дітей).

*Ейнштейн Альберт (1879–1955) // Вони змінили світ / уклад. І. Ю. Левашова. – Донецьк, 2011. – С. 358–361.

*Кисіль К. На дверях пишуть дати народження дітей і весіль: У Берні два роки жив Альберт Ейнштейн із дружиною / К. Кисіль, О. Снігур // Країна. – 2015. – № 12. – С.40–43.

*Новеллі Л. Айнштайн та машини часу / Л. Новеллі ; пер. з італ. О. Кругликової. – Київ, 2005. – 112 с. – (Спалах думки).

*Парадоксальный гений // Шкільна бібліотека. – 2009. – № 2. – С. 24–27.

Про Альберта Ейнштейна.

*Потерянко Ю. Альберт Ейнштейн / Ю. Потерянко. – Київ : ІРІО, 2017. – 104 с.: іл. – (Видатні особистості. Біографічні нариси для дітей).

*Сміт Д. Думати, як Альберт Ейнштейн / Д. Сміт. – Київ : КМ БУКС, 2018. – 208 с.

*Степановський Ю. Айнштайн: теорія відносності і теорія світлових квантів / Ю. Степановський // Світогляд. – 2006. – №. 1. – С. 4–15.

Читайте так же:
Как можно вернуть права раньше срока?

*Эйнштейн Альберт (1879–1955), немецкий физик-теоретик / Кто есть кто в мире / гл. ред. Г. П. Шалаева. – Москва, 2004. – С. 1628–1630.

Одиниці

Відповідно до стандартів Міжнародної метричної системи тиск вимірюється в паскалях. Один паскаль з класичної формули дорівнює одному Ньютону (Як ми знаємо, Ньютон у нас одиниця виміру сили) розділеному на один квадратний метр.

Але на жаль на практиці паскаль виявляється дуже малою одиницею і використовувати його для вимірювання тиску не завжди зручно, тому часто для вимірювання тиску застосовують інші одиниці:

 • Бари – один бар дорівнює 105 паскалей
 • Міліметри водяного стовпа
 • Метри водяного стовпа
 • Технічні та фізичні атмосфери

Ответ на пост «Депутат Госдумы предложил запретить указывать национальность»

Депутат мягко говоря не прав.

Наоборот, надо всегда указывать национальность.

Я сам нерусский.

Дед всегда говорил, веди себя достойно, потому что по тебе будут судить о всем народе, не позорь свой народ.

Так и было, одноклассники очень удивлялись когда где-то сталкивались с неадекватными представителями моего народа, говорили что судили о народе по мне и моей семье и думали что все такие же правильные как мы…

Надо пропаганду проводить правильную. Четко указывать, что при любом преступлении в СМИ будет указана национальность преступника, и добавлять это посылом «будь законопослушным — не позорь свой народ!»

Это интересно

Наукой обосновано, что коэффициент полезного действия любого механизма всегда меньше единицы. Это связано со вторым началом термодинамики.

Для сравнения, коэффициенты полезного действия различных устройств:

 • гидроэлектростанций 93-95%;
 • АЭС – не более 35%;
 • тепловых электростанций – 25-40%;
 • бензинового двигателя – около 20%;
 • дизельного двигателя – около 40%;
 • электрочайника – более 95%;
 • электромобиля – 88-95%.

Наука и инженерная мысль не стоит на месте. постоянно изобретаются способы, как уменьшить теплопотери, снизить трение между частями агрегата, повысить энергоэффективность техники.

Заключение

Учитывая все еще неполное понимание COVID-19 учеными и медиками, стоит прислушиваться к своему телу и обращать внимание на все изменения, которые в нем происходят. Несмотря на то, что в большинстве случаев коронавирусная инфекция сопровождается довольно характерными клиническими признаками, например — утратой обоняния и вкуса, заболевание также может протекать в стертой или бессимптомной форме. Нужно быть внимательным и при первых подозрениях обратиться за консультацией к специалисту.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector